ANA SAYFA GÜNDEM EKONOMİ ŞİRKETLER ÖZEL HABER ANKARA SAĞLIK YAŞAM VİDEOLAR
Japonya, Omicron varyantına karşı karantina koşullarını artırdı
Japonya, Omicron varyantına karşı karantina koşullarını artırdı
Kovid-19 mutasyonlarını  'tam doz aşı' bitirebilir
Kovid-19 mutasyonlarını 'tam doz aşı' bitirebilir
Türkiye, dünyanın en az aşı zayiatı veren ülkesi
Türkiye, dünyanın en az aşı zayiatı veren ülkesi
Türkiye'de 53 milyon 763 bin kişi afet eğitimi aldı
Türkiye'de 53 milyon 763 bin kişi afet eğitimi aldı
Semeru Yanardağı'ndaki patlamada ölü sayısı 13'e çıktı
Semeru Yanardağı'ndaki patlamada ölü sayısı 13'e çıktı

R.Bülend KIRMACI

NİHAYET KOBİ'LER!
4 Nisan 2018 Çarşamba

7 Şubat günkü Ticari Hayat gazetemizdeki yazımda Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler “KOBİ’ler” konusunu ele almıştım… Dünkü gazetemizde memnuniyetle gördüm ki, Hükümet de bu konuda bir hazırlığa başlamış bulunuyor…Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Şimşek’in açıklamasına dayanan haberde; “KOBİ’leri alacaklarını tahsil edememe riskine” karşı koruyacak ‘alacak sigortası’ uygulamasının yaygınlaşmasını sağlamak üzere, devlet destekli bir model üzerinde çalışıldığı ifade ediliyordu.(1) 

On beş milyona yakın çalışanıyla KOBİ’ler
Haberin içeriğini ilerleyen satırlarda irdeleyeceğiz…Hemen belirtmek isterim, bu son derecede sevindirici bir gelişmedir.. Ve benim ‘yazmaya çalışan bir kişi’ olarak fikri takibimde olan bu konunun (KOBİ’lere destek konusunun); artık en üst yönetim kademelerinden gelen bir “toplumsal söz” olarak hayata aktarılmasını bekliyoruz. Unutmayalım ki, Türkiye’mizde KOBİ’ler katma değerin yüzde 26,9’unu sağlamakta ve çalışanların yüzde 61,5’i KOBİ’lerde istihdam edilmektedir. Siz “KOBİ…” derseniz 14.752.626 çalışandan ve aileleriyle birlikte nerdeyse nüfusumuzun yarısından söz edersiniz… Dahası, kalkınmasını KOBİ’lere borçlu ülkeleri, pazara birer giriş kapısı olarak KOBİ’leri, piyasayı düzenleyici işleviyle seçenek sağlayan KOBİ’leri, uluslararası ticari ilişkilerin geliştirilmesinde anahtar olan KOBİ’leri, ara iş gücünün en yüksek istihdamına yol açan KOBİ’leri ve eğitim ile endüstrinin bağındaki önemiyle Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri (KOBİ’leri) düşündüğümüzde; onları, daima ve her dönemde ve de mutlak anlamda desteklemek zorunda olduğumuzu da kavrarsınız…

KOBİ’lerin alacaklarının sigortalanması iflasları önleyecek
Yukarıda atıfta bulunduğum makalemde belirttiğim gibi, “kalkınmanın büyümeye, büyümenin refaha, refahın yaşam kalitesine dönüşmesi için KOBİ’ler; ekonominin itici gücü, kah dinamosu, kah jeneratörü, kah kontrol kalemidirler”. Bu açıdan ve bundan da ötede KOBİ’ler; ülkemizin istikrarlı bir şekilde sanayileşmesi, gelirin adil bir biçimde dağıtılması için; sektörleri dengeleyen, yenilikleri geliştiren taşıyıcı sütun ve kolonlardır… İşte bu gerçeklerden de hareketle Hükümet, yeni bir düzenlemeye gitmektedir. Ancak, burada önemli olan, vaaz edilen işin amaçları ve uygulaması, yani teorisi ile pratiğinin, tutmasıdır; tutarlılıktır! Amaç; “alacaklarını tahsil edememe” nedeniyle (KOBİ’lere) bir tür sigorta getirmek ve devletçe bunu denetlemek…Öyleyse uygulamanın da bu amaca uygun olması çok önemlidir. Öyle ki bir zamanlar işsizlik fonundaki birikimlerin başka alanlarda harcanması veya geçici vergilerin kalıcı hale gelmesi gibi deneyimler, yani “amaç sapmaları” bu alanda yaşanmamalıdır. Bir sigortadan söz edilmektedir. Her sigorta aynı zamanda bir tasarruf aracıdır. Çoklu katılım ve bileşik kaplar sistematiğine dayanır ve dinamiği her olasılıkta herkese derman olabilecek güvenceye haiz olmaktır. Bu gerçekler temelinde KOBİ’ler için oluşturulacak “yeni sistem” yalnız ve yalnız KOBİ’ler için işletilmelidir. Bunu diliyor ve buna inanıyorum, çünkü, KOBİ’ler, makro ekonomik sistemimizin en değerli, en üretken, en özverili, en temel bileşenlerindendir. KOBİ’lere yapılan bir birim yatırım çarpan etkisiyle; büyüme, istihdam, katma değer, dış ticaret dengesi olarak topluma geri döner ve her şeyden öte milyonların ekmek teknesi huzur içinde yüzer.

Yalnız “Büyük”leri değil, “küçük ve orta ölçekliyi” de korumak
“KOBİ’lerin borcu varsa, herkesin de borcu var” diyemeyiz.. Onları kaderlerine terk edemeyiz. Gerçekten bilançolarının ortalama yüzde 30-40’ı alacaklarından oluşmaktadır. Bu alacakların tahsili ne kadar zora girerse, KOBİ de o kadar dara girmekte, likidite sıkıntısı yaşamaktadır. Dahası bu ölçekteki işletmelerin dörtte biri sırf alacaklarını zamanında tahsil edemediği için iflas etmektedir. Alacak-Borç, Likidite / Yabancı Kaynak dengesini sağlayamayan KOBİ’ler, pazar paylarından da olmamak için çek ve ipotek gibi unsurlara yönelmekte bu da aslında bir sarmalı beraberinde getirerek, alıcı firmalar üzerine komisyon yükü olarak binmekte ve tüm alt sistemin maliyetini artırmaktadır. İşte Hükümetin düşündüğü (nakit dengesizliği yüzünden bir kazaya mahal vermemek anlamında) süspansiyon; ilave teminata gerek olmaksızın ek finansmana ulaşabilirliği de temin eden alacak sigortası sistemidir.  Kaldı ki, tahsilat ve risk yönetiminde alanında uzman sigorta şirketlerinden yararlanılması da önemli bir yeniliktir. Bilinir ki, KOBİ’lerimizin dışa açılma deneyimi konusunda sorunlar yaşamasına benzer bir gerçeklikte, onların risk yönetimi ve risk sıkletinin dağılımı konusunda yaşadıkları olumsuzluklardır ve bu uygulamayla, KOBİ’ler yalnız risk yönetimi açısından değil, rekabetçilik / dünyaya açılma konusunda da dolaylı bir avantaja erişmiş olacaklardır. Ülkemizde şimdiye kadar “alacak sigortası” uluslararası iş yapan “büyük” ve kurumsal firmalar için geçerli iken, bu kez, küçük ve orta ölçekli işletmeler için de geçerli hale gelmiş olacaktır. 

Halk Sigorta A.Ş.ne önemli bir görev düşüyor
Çalışanların yüzde altmışından fazlasının istihdam edildiği sabit sermaye yatırımlarının üçte birinin yapıldığı küçük ve orta ölçekli işletmelerin ülkemizde bankacılık ve finansman bakımından yeterince desteklenmediğinden yıllardır yakınılıp duruldu...Doğruydu.Haklıdırlar. Fakat hiç değilse bu yeni düzenleme, sigorta açısından bir güvence getirmekte ve “darısı çok daha kapsamlı desteklere” dedirtmektedir. Kurulması düşünülen yeni model, özünde klasik bir tür sigortacılık anlayışıyla sınırlı değildir. KOBİ’lerin tahsilat risklerinin, ihtiyaçlarıyla uyumlu alacak sigortası sayesinde belirlenecek standartlar çerçevesinde “yönetilmesi” öngörülmektedir… Yani bir yönetsel yenilik potansiyelini de taşımaktadır. Bilindiği gibi bizdeki KOBİ’lerin şirketleşmesi konusunda “gelişmiş dünya” ile aramızda ciddi oransal farklar bulunmaktadır. Bu yeni anlayış, anonim şirketleşmenin de önünü açacak gibidir. Bu konuda Halk Sigorta A.Ş.’nin Olağanüstü Riskler Yönetim Merkezi unsuru olarak KOBİ’lerin alacaklarını kanatları altına alması, düşünülmektedir. Başbakan Yardımcısı, “Halk Sigorta A.Ş. ülkemizde KOBİ ölçeğinde tecrübesi ve portföyü en geniş kamu bankası olan Halk Bankasının iştiraki olması, aynı zamanda KOBİ’lere yönelik sigortacılık ürünlerinde (alanlarında) önemli bir portföyünün bulunmasıyla, bu (yeni) organizasyon için uygun görülmüştür” diyor… Bu tespit, bu seçim, doğrudur. Önemli olan usulünce ve doğru yönetimidir...KOBİ’ler, getirilecek bu yeni sistemle modern organizasyonlar olma yolunda da adımlar atabilecek ve örneğin, kaynaklar, hedef kitle, yatırımın geri dönüşü, karlılık ve içi/dış rekabet politikalarını da daha etkin ve belki de daha profesyonelce belirleyeceklerdir. 

Daha profesyonel yönetimler ve de KOBİ’ler
Ülkemiz genellikle devlet destekli ve aile temelli işletmelerden tedricen profesyonelliğe geçen ve borsada kote edilen şirketlere sahiptir. Bizde sermayenin birikimi ve yönetimi de çok yakın zamanlara kadar, -gerçek bir- rekabet ortamı söz konusu olduğunda ülkemiz girişimcilerini zorlamıştır…Türkiye’mizde toplam KOBİ işletme sayısı 2.892.670 iken bunların çoğunluğu da bireysel /ailesel şirketler olup; ancak ve ancak yüzde on (9,8) dolayındakiler anonim şirket statüsündedir. Gerçekten, KOBİ’lerinin ihracattaki payı Almanya için yüzde 35, Hindistan için yüzde 42, Japonya için yüzde 38 iken, Türkiye’miz KOBİ’lerinin payı yüzde 14 civarındadır. Tüm bu olgular ülkemiz KOBİ’lerinin dış ticaretteki etkinliğinin henüz istenilen düzeyde olmadığını da göstermektedir…Profesyonel anlamda yönetim zayıflığı demek, KOBİ’ler için, öz-kaynak, kredi, hammadde ve ara malı tedariki, stok ve sevkiyat zinciri, nitelikli işgücü temini ve pazarlama gibi birçok konuda ve alanda da çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmaları demektir. Bu genel tablo bir yenilenmeyi, bir anlayış, bir yaklaşım, bir kapsamlı organizasyonel sıçrama gereğini dikte etmekte olup, getirilmek istenilen alacak sigortası sistemi kanımca bu konularda ve profesyonel çalışma boyutunda kimi doğrudan kimi dolaylı katkıları da ihtiva etmektedir. Bu, kuşkusuz bugünden yarına değil, fakat, zamanla daha iyi anlaşılacak bir konudur.

KOBİ’lerin dünyası ve Türkiye’nin KOBİ’leri...
Türkiye’nin küçük ve orta ölçekli işletmelerinin dünya ve ülkemiz çapında en rekabetçi kuruluşlar olmakla, hem ülkemiz içinde refahın, hem de dış satım imkanlarımızın artmasına katkı yapacak; dinamik, yenilikçi, üretken, çalışkan ve dayanışma içinde bulunan kuruluşlar olarak, çok büyük katma değerler sağlamaya devam edeceğinden eminim. KOBİ’lerin bu son getirilmek istenilen alacak sigortası desteğinin (yönteminin/yönetiminin) yanı sıra, daha geniş anlamda bankacılık ve finansman, kredi tedariki ve imkanları, şirketleşme prosedürü, yabancı sermaye ile birleşme, vergi ve prim kesintilerinde kolaylıklar sağlanması, hammadde, ara malı tedariki ile stok ve sevkiyat zinciri ve dış pazar desteği, eğitim-endüstri işbirliği, nitelikli işgücü temini, teknolojik gelişme ve bilgi bankası gibi konu ve alanlarda da olabildiğince desteklenmeye devam edilmesi gerekmektedir. Türkiye’nin KOBİ’leri “kazanırsa” Türkiye de Dünyada daha çok kazanacak; yurdumuz ‘istikrarlı büyüme’ temelinde, öz-güven içinde ve dengeli biçimde, daha da gelişecektir. 

(1): Ticari Hayat. “Kobi’lere Devlet Destekli Model”. Haberi: Sayfa 4. 2 Nisan 2018. 
Bkz: “KOBİ’ler”. R.Bülend Kırmacı. Ticari Hayat. 7/2/2018 http://www.ticarihayat.com.tr/yazar/baslik/1194

Önceki sayfa   Sayfa başına git  
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
TİCARİ HAYAT GAZETESİ
ARŞİV
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bünyamin ALTINTAŞ
Bünyamin ALTINTAŞ
TÜRKİYE’DE ENGELLİ OLMAK
Esra SARI
Esra SARI
SMA TARAMASI ZORUNLU HALE GELECEK
Murat BALCI
Murat BALCI
YENİ VİRÜS BELAMIZ OMICRON
Nesrin Yarım ÖZOĞLU
Nesrin Yarım ÖZOĞLU
TEKRAR GÜZEL GÜNLERE MERHABA DİYEBİLMEK
Burak BALCI
Burak BALCI
SANAL YATA 650 BİN DOLAR ÖDEDİ!
Hüseyin ALPASLAN
Hüseyin ALPASLAN
TRABZON TEHCİRİ YARGILAMASI-III
R.Bülend KIRMACI
R.Bülend KIRMACI
EKONOMİDE ANORMALLİKLER
Mert Can DUMAN
Mert Can DUMAN
COVİD-22?
Seda TOLMAÇ
Seda TOLMAÇ
TOPLUMSAL CİNSİYET, KADINA YÖNELEN ŞİDDET…
Oğuzhan SARI
Oğuzhan SARI
GERİ DÖNÜŞÜMDE ÖNEMLİ ADIM
Prof.Dr. Esat ARSLAN
Prof.Dr. Esat ARSLAN
SOÇİ'DE ÜÇLÜ ZİRVE
Hatice KARATAŞ
Hatice KARATAŞ
KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE
Arda ÇELİK
Arda ÇELİK
TUTSAK BİRİKİM
Dursun ERKILIÇ
Dursun ERKILIÇ
SÖZÜ MERT DEVLET SERT
Nimet KÜLTEKİN
Nimet KÜLTEKİN
KANSERDEN KORUNMAK İÇİN BESLENME ÖNERİLERİ
Mustafa YILDIZ
Mustafa YILDIZ
ELEŞTİRİ VE TENKİTTE USUL
Ömer AĞAÇLI
Ömer AĞAÇLI
İNSANLIK ALEMİNE MERTEBELER HAKİMDİR
Bekir ATACAN
Bekir ATACAN
FRANSA’YA KARŞI ÇOK FRANSIZ MI KALIYORUZ?
Hatice TOPÇU
Hatice TOPÇU
ZITLIKLAR
Büşra ÇİNKAYA
Büşra ÇİNKAYA
NOMOFOBİ
Şira Yıldız ASAN
Şira Yıldız ASAN
DAHA MUTLU HİSSETMENİZ İÇİN
İsmail CİNGÖZ
İsmail CİNGÖZ
FERGANA VADİSİ’NDEN TÜRK BİRLİĞİNE
Hasan AKGÜL
Hasan AKGÜL
ÜLKENİN KALKINMASINDA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ÖNEMİ
Duran AKKAYA
Duran AKKAYA
BİSİKLET KÜLTÜRÜ
Ceyhun Özgür
Ceyhun Özgür
ÇALIŞAN EMEKLİNİN MAAŞINDA KESİNTİ OLUR MU?
Ayşe Aybike Yılmaz
Ayşe Aybike Yılmaz
VEJETARYEN BESLENMESİ
Burcu ŞEN
Burcu ŞEN
NE KUTLADIĞIMIZI BİLİYOR MUYUZ?
Av. Zeynep YETİŞGİN
Av. Zeynep YETİŞGİN
HATIR İÇİN YOLCU ALIMINDA ARAÇ İŞLETENİN SORUMLULUĞU
Gülçin KARLI İPEK
Gülçin KARLI İPEK
İLKLERİN KADINI SABİHA RIFAT GÜRAYMAN
Hicret TÜRKMAN
Hicret TÜRKMAN
KOMŞULUK ÖLMESİN
Ceren Tuğçe ÖZDEMİR
Ceren Tuğçe ÖZDEMİR
ENDİŞE VERİCİ!
Gamze Nur ERGİL
Gamze Nur ERGİL
BABA’YA İTHAFEN
Fatma Sena YAMAN
Fatma Sena YAMAN
SEVİNCİ ŞÜKÜR, ÜZÜNTÜSÜ SABIR
Serkan KUMDAKÇI
Serkan KUMDAKÇI
SEYRE DEVAM
Can Berk KANAT
Can Berk KANAT
DİŞİYİ KİŞİ YAPALIM!
Esra  YAZDIÇ DEMİR
Esra YAZDIÇ DEMİR
ŞALVARIYLA KÜRSÜYE ÇIKIYOR, AKADEMİSYENLERİN YAPAMADIĞINI YAPIYOR
Şahap YILMAZ
Şahap YILMAZ
İŞ PLANI NEDEN ÖNEMLİ?
Ali Asker DEMİRHAN
Ali Asker DEMİRHAN
YENİ TORBA KANUN TASARISININ VERGİ HÜKÜMLERİ
Mehmet GÖKTÜRK
Mehmet GÖKTÜRK
GERÇEĞİ HAKARET SAYMAK!
Abdurrahman SAĞKAYA
Abdurrahman SAĞKAYA
DEVLET HİZMET SATIN ALMALI
Oktay TAŞ
Oktay TAŞ
İŞİMİZ FİYAKA!
Cihangir TÜRKMEN
Cihangir TÜRKMEN
İHTİYAÇLARIM VE REFERANDUM
İsmet ORHAN
İsmet ORHAN
ÜÇ MUAMMADA... İLKLER NELER OLUYOR?
Sedat ERİŞ
Sedat ERİŞ
HALKIN BİLİNÇALTINDAKİ SORULAR-4
ÇOK YORUMLANANLAR
FACEBOOK'TA TİCARİ HAYAT
Ana Sayfa Gündem Ekonomi Şirketler Özel Haber Ankara Sağlık Yasam
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
Maxiva